هم تراز کاشی

بالانس کننده سرامیک

این محصول از دو قطعه ( گوه و کلیپس ) تشکیل شده است. استفاده از این قطعه سبب می شود که کاشی و سرامیک ها به صورت هم تراز در مجاور یکدیگر قرار بگیرند و بالایی و پایینی وجود نداشته باشد. این محصول به همتراز کاشی و سرامیک معروف است.

هم تراز کاشی
هم تراز کاشی